Notarius Publicus Västerås

Vad är Notarius publicus?

Staten genom Länsstyrelsen utser Notarius publicus. Notarius publicus har till uppgift att bistå allmänheten genom att kontrollera, verifiera och intyga riktigheten av vissa uppgifter. Det kan vara fråga om
  • att bevittna/bestyrka namnunderskrifter,
  • att verifiera översättningar utförda av översättare godkända av Kammarkollegiet,
  • att bestyrka kopias överensstämmelse med originalhandlingen,
  • att intyga att handlingar utfärdats av svensk myndighet såsom Skatteverket eller Bolagsverket,
  • att bekräfta att någon är behörig att företräda annan fysisk eller juridisk person,
  • att apostillestämpla handlingar upprättade av svensk myndighet, givet att handlingen försetts med myndighetens stämpel och signerats av tjänsteman med namnförtydligande.

Vad kostar Notarius Publicus?

Notarius publicus debiterar en avgift per stämpel och dokument; ett dokument kan bestå av flera sidor. Priset kan skilja sig beroende på typ av dokument eller omfattning.

Klicka här för att se exempel på kostnaden för notarius publicus och tidsbokning.


Apostille

Notarius publicus har befogenheten att på begäran förse handlingar utfärdade av svenska myndigheter med en s.k. apostillestämpel.

När en handling förses med apostillestämpel befrias den från legalisering vid Utrikesdepartementet eller annan myndighet. Det innebär att inget ytterligare godkännande från en utländsk ambassad eller annan myndighet krävs för att handlingen ska anses giltig.

En komplett lista över konventionsländerna finns tillgänglig på följande webbplats:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41

Förutsättningen för att en handling ska kunna förses med en apostille är
  • att det är frågan om en originalhandling,
  •  att myndighetens stämpel/sigill i original finns på handlingen,
  • att tjänsteman på myndigheten har signerat handlingen,
  • och att det finns ett namnförtydligande för den person som undertecknat dokumentet för myndighetens räkning.
Kom ihåg!
Vid bestyrkande av fotokopior:
Tag alltid med den originalhandling som skall kopieras. Vi tar kopior och stämplar därefter handlingen.

Vid bestyrkande av namnteckning:
Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift.
Du måste därför infinna dig personligen på vår expedition och skriva under handlingen i Notarius publicus personliga närvaro.

Tag med din legitimation.
Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass. Dessutom är s.k. Nationellt ID-kort (EEA National ID Card) som utfärdat i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår giltigt. Observera att utländska ID-kort och utländska körkort inte accepteras.
shutterstock 359912744shutterstock 359912744
shutterstock 359912744
shutterstock 564829918shutterstock 564829918
shutterstock 564829918
shutterstock 561333925shutterstock 561333925
shutterstock 561333925
shutterstock 447431812shutterstock 447431812
shutterstock 447431812
shutterstock 193134299shutterstock 193134299
shutterstock 193134299